MINA TJÄNSTER

 

BEHÖVER NI STÄRKA OCH UTVECKLA DEN SPECIALPEDAGOGISKA KOMPETENSEN?

 

Jag erbjuder tidsbegränsade traditionella specialpedagogiska uppdrag och vänder mig till grund-och gymnasieskola.

Jag genomför pedagogiska kartläggningar och utredningar samt rekommendationer inför upprättande av åtgärdsprogram.

Jag erbjuder utbildning, handledning och konsultation till lärare och övrig skolpersonal.

Utbildningar
  • NPF- diagnoser med fokus på styrkor och svårigheter
  • Autism, kognitiva funktioner samt olika sätt att hantera sinnesintryck.
  • Att utforma en fungerande undervisningsstruktur för elever med autism.
  • ADHD – strategier och bemötande i undervisningen.
  • Praktiskt tydliggörande arbetssätt anpassat för elever med autism
  • Hjälpmedel och kommunikationsstrategier anpassade för elever med autism.
  • Att förebygga stress för elever med autism genom att skapa balans mellan förmåga och krav
Elever med risk att hamna i problematisk skolfrånvaro

Råd och stöd till ledning, lärarlag och föräldrar i att utveckla individanpassade modeller för att elever med problematisk frånvaro ska vilja återvända till skolan.


Till dig som undervisande lärare inom grundskola och gymnasium

Motivation skapar intresse föra att vilja veta mer om ett ämne eller område. För elever med autism är detta ofta centralt att känna sig delaktig och motiverad att komma till lektionerna. Jag erbjuder råd och stöd i att skapa en strukturerad och tillgänglig undervisningsmiljö för elever med autism och ADHD.

Jag träffar er gärna i mindre sammanhang, en eller ett par lärarlag tillsammans, vilket oftast ger större utrymme för frågor och reflektioner.


Ledningsstöd kring pedagogiska dilemman

Ibland uppstår dilemman kring pedagogiska frågor; ex. när hem och skola inte hittar former för samarbete. Att finnas med som tredje part kan ibland vara ett sätt att komma vidare. Inför sådana situationer kan jag fungera som samtalspartner.

Utbildning/konsultation elevhälsoteam

Elevhälsan är skolans nav, där olika professioner bidrar till att ”se hela eleven” under skoldagen. Jag erbjuder en fördjupad utbildning kring vad en autismdiagnos kan innebära och hur varierande elevers funktionsförmåga kan vara i lärandemiljö samt i den fysiska och sociala skolmiljön.

Autism och ADHD i skolan

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som sällan syns, men som i skolan ofta visar sig i ett beteende som kan tolkas som ointresse eller ovilja. Förmågan att ta till sig skolan som lärandemiljö är ofta  begränsad, till exempel att förstå meningen att förväntas göra saker man inte kan, som att be om hjälp, att klara av att hantera övergångar mellan aktiviteter, både i och utanför klassrummet. Annorlunda perception kan göra det svårt att koncentrera sig på skoluppgifterna och kan ibland vara orsak till att man inte kommer på en lektion eller till skolan överhuvudtaget.

Bemötande och förhållningssätt, genom fördjupad kunskap om vad en autismdiagnos kan innebära i skolmiljön, spelar en avgörande roll för att elever med autism skall känna sig delaktiga och motiverade till sitt skolarbete.

Kontakta mig för prisuppgift.